Algemene voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: "Voorwaarden"), worden gebruikt door Gen25 B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen: Social25 B.V., GoMeddo B.V., Subscription25 B.V. en Gen25 Ltd. 

Gen25 B.V. of met haar verbonden ondernemingen worden hierna aangeduid als: "de Vennootschap".

Clausule 1: Definities

1.1 De definities in deze Voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Overeenkomst: iedere overeenkomst of rechtsbetrekking tussen Partijen ter zake van de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle en alle handelingen die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst;

Applicatie : standaard softwareoplossingen die door de Onderneming worden gecreëerd en in licentie worden gegeven aan de Klant en waarnaar wordt verwezen en die worden beschreven in de Overeenkomst, het Klantorderformulier of de Statement of Work;

Werkdag : een kalenderdag van 08.30 uur en 17.00 uur Centraal Europese Tijd (CET), met uitzondering van weekenden en officiële nationale feestdagen in Nederland.

Klant : iedere (rechts)persoon met wie de Onderneming een rechtsverhouding wenst aan te gaan, of is aangegaan;

Bestelformulier Klant: een schriftelijke opdracht tot dienstverlening betreffende bepaalde Diensten in verband met Applicaties, zoals aangegaan tussen de Klant en de Onderneming, als onderdeel van de Overeenkomst;

Vergoeding : de vergoeding(en) die de Klant aan de Onderneming verschuldigd en verschuldigd is als tegenprestatie voortvloeiend uit de Diensten en verband houdend met de Overeenkomst;

Partij: de Klant of een van de tot de Onderneming behorende entiteiten;

Diensten: door de Onderneming verleende diensten zoals beschreven in de Overeenkomst, het Klantbestelformulier of de Statement of Work;

Statement of Work: een schriftelijke dienstverleningsopdracht betreffende bepaalde Diensten, zoals aangegaan tussen de Klant en de Onderneming, als onderdeel van de Overeenkomst;

Leverancier : een leverancier, onderaannemer of licentiegever van de Onderneming waarmee een van de vennootschappen van de Onderneming een rechtsbetrekking heeft;

Clausule 2: Toepassingen

2.1 Vanaf de Aanvangsdatum van de Diensten zal het Bedrijf een aanvang maken met de verlening van de Diensten in overeenstemming met het toepasselijke Klantbestelformulier, de Memorie van Werk en de overige inhoud van de Overeenkomst. Ingeval de Klant meer licenties gebruikt dan het gecontracteerde bedrag. heeft het Bedrijf het recht om de Klant te factureren voor de extra licenties die door de Klant worden gebruikt.

2.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal het Bedrijf commercieel redelijke inspanningen verrichten om toegang tot de Applicatie te verschaffen. Het Bedrijf streeft naar een beschikbaarheid van de Applicatie van vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, maar heeft het recht de Applicatie tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit noodzakelijk is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen. Waar mogelijk zullen deze onderbrekingen door het Bedrijf worden aangekondigd en werkzaamheden zullen waar mogelijk buiten Werkdagen worden gepland. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die verband houdt met deze onderhoudsonderbrekingen. 

                                  

2.3 De Klant erkent dat de Applicatie een kant-en-klaar en generiek product is dat niet specifiek voor de Klant is ontwikkeld. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van het product.

2.4 De Onderneming kan wijzigingen aanbrengen aan de inhoud en reikwijdte van de Diensten als gevolg van wijzigingen in de relevante wetgeving of op grond van richtlijnen die door andere bevoegde instanties zijn uitgevaardigd. De Onderneming zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en de kosten van de wijzigingen zijn voor rekening van de Klant. In een dergelijk geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

2.5 Het Bedrijf is gerechtigd om - na kennisgeving aan en overleg met de Klant - wijzigingen in de Applicatie aan te brengen, deze te vervangen, op te schorten of te blokkeren. 

Clausule 3: Diensten

3.1 De levering van Diensten vindt plaats op een door het Bedrijf naar eigen goeddunken vastgestelde datum en per geval zoals uiteengezet in de Overeenkomst en het Bedrijf is gerechtigd de Diensten in gedeelten te leveren en voor elke (deel)levering betaling te verlangen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2 De Klant zal de Diensten naar eigen goeddunken, voor eigen rekening en op eigen risico gebruiken. De Onderneming zal de Diensten verlenen met gebruikmaking van redelijke vakkundigheid en zorg, maar biedt geen garanties dat de Diensten tot een bepaald resultaat zullen leiden.

3.3 Indien de Klant met de Onderneming geen Overeenkomst inzake ondersteunende diensten heeft gesloten, kan de Onderneming door de Klant niet worden verplicht om op een later tijdstip een dergelijke overeenkomst inzake dienstverleningsniveau te sluiten.Artikel 4: Verplichtingen van de klant

4.1 De Klant is verantwoordelijk voor de vereiste communicatie-, data-, backup- en opslagfaciliteiten voor het gebruik van de Diensten, inclusief het internet, alsmede waar het de keuze van medewerkers en hun tijdige en volledige beschikbaarheid betreft.

4.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de door het Bedrijf verleende Dienst, voor het in acht nemen van de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot de toegang daartoe en het gebruik daarvan, en voor zijn configuratie van de Dienst. De Klant heeft de verplichting om de Diensten uitsluitend te gebruiken binnen de grenzen van de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Clausule 5: Verplichtingen van de vennootschap

5.1 Het Bedrijf zal gekwalificeerde personen beschikbaar stellen voor de levering van Diensten en zal zich inspannen om de levering naar beste weten en kunnen uit te voeren.

5.2 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van of namens het Bedrijf uit hoofde van een Overeenkomst, indien die tekortkoming niet te wijten is aan (noch het gevolg is van) hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt (al dan niet voorzien) en die tekortkoming derhalve niet aan het Bedrijf kan worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie kan mede worden verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van een Leverancier.

In dergelijke situaties heeft de Onderneming het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de onderhavige en daarmee samenhangende verplichtingen op te schorten of - indien een dergelijke situatie langer dan twee kalendermaanden heeft geduurd - de betreffende Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding zal al hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is naar verhouding worden afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 6: Vergoeding en betaling

6.1 Alle facturen van de Vennootschap dienen volledig en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de factuurdatum te worden betaald. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, inhouding of opschorting. Bezwaren tegen een factuur of het in rekening gebrachte Honorarium dienen tijdig, dat wil zeggen voor de vervaldatum van de betreffende factuur, schriftelijk aan de Vennootschap kenbaar te worden gemaakt.


6.2 Het Bedrijf is gerechtigd de toepasselijke vergoeding(en) per contractjaar binnen redelijke grenzen aan te passen op basis van de Consumentenprijsindex (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(www.cbs.nl). het Bedrijf zal de Klant uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de initiële looptijd (of een eventuele verlenging daarvan) van de verhoging op de hoogte stellen.


6.3 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn betaalt, is Cliënt in verzuim. In geval van verzuim:

(i) dient de Klant aan het Bedrijf het verschuldigde bedrag te betalen vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede incassokosten van 15% te berekenen over de uitstaande hoofdsom, en;

(ii) is het Bedrijf (naast de andere rechten waarop het uit hoofde van de Overeenkomst aanspraak kan maken) gerechtigd om de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten na voorafgaande kennisgeving door het Bedrijf.Clausule 7: Vertrouwelijkheid

7.1 Zowel de Onderneming als de Klant zullen alle gegevens en informatie die elk van hen van de andere Partij verkrijgt met betrekking tot de Diensten, alsmede commerciële, strategische, technische gegevens, kennis of andere informatie die verband houdt met die andere Partij, als strikt vertrouwelijk behandelen. Voor alle duidelijkheid, alle gegevens of informatie geüpload door de Klant wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie van de Klant. Ook zal elke Partij hierover geen mededelingen doen aan derden, met uitzondering van mededelingen als bedoeld in artikel 7.3.

7.2 Van het bepaalde in artikel 7.1 mag slechts worden afgeweken indien

(i) de desbetreffende afwijking uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, 


(ii) de desbetreffende informatie reeds vóór de totstandkoming van de Overeenkomst algemeen bekend was zonder dat er sprake was van een vertrouwensbreuk door een partij of een derde partij,

(iii) de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken partij werd verkregen, of

(iv) de betrokken informatie openbaar moet worden gemaakt ter uitvoering van een dwingend besluit in die zin van een wettelijke autoriteit, in welk geval de betrokken partij de andere partij daarvan vooraf in kennis stelt.

7.3 Elke partij mag bekendmaken dat de Klant de Overeenkomst heeft gesloten en de Onderneming mag haar activiteiten op grond van de Overeenkomst in haar marketingmateriaal beschrijven in algemene, niet-vertrouwelijke bewoordingen. Voorts stemt de Klant ermee in dat de Onderneming na ondertekening van de Overeenkomst een persbericht uitbrengt.


Clausule 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van de Klant of gegevens van de Klant zijn en blijven eigendom van de Klant. Het Bedrijf en zijn Leveranciers zijn de exclusieve eigenaar van alle rechten en titels op en van alle segmenten van de Diensten, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, de functionaliteit daarvan, en de gegevens daarin indien en voor zover deze geen Klantgegevens zijn. De Klant verkrijgt geen andere rechten dan die welke uitdrukkelijk zijn omschreven in deze Voorwaarden, het Klantbestelformulier, de Memorie van Werk en in de Overeenkomst.

8.2 De Onderneming vrijwaart de Klant tegen elke aanspraak gebaseerd op een gegronde bewering van een derde dat de Diensten inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die geldig zijn in Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie. In dat geval zal de Klant de Onderneming daarvan onverwijld schriftelijk en gedetailleerd in kennis stellen en voorts zijn medewerking aan de Onderneming aanbieden in, maar niet beperkt tot, gerechtelijke procedures en/of onderhandelingen. In het geval van voornoemde aanspraken van derden kan het Bedrijf naar eigen goeddunken de Diensten geheel of gedeeltelijk vervangen of wijzigen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk laatste geval het Bedrijf de door de Klant betaalde vergoedingen voor nog niet verleende Diensten pro rata zal terugbetalen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor een schikking buiten rechte zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van de kant van de Vennootschap, is de Vennootschap niet aansprakelijk voor:

(i) indirecte schade;

(ii) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van:

  • bedienden of agenten;
  • niet-leidinggevend personeel van de Vennootschap

(iii) elke andere schade indien en voor zover het totale bedrag van dergelijke schade hoger is dan het bedrag van de Vergoedingen - exclusief BTW - door de Onderneming aan de Klant gefactureerd in uitvoering van de betreffende Overeenkomst (of het relevante gedeelte daarvan) en door de Klant aan de Onderneming betaald, betaalbaar voor de Diensten en Applicaties gedurende de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de verplichting tot betaling van schadevergoeding, met een maximum van EUR 250.000.

Indirecte schade omvat in ieder geval - maar is niet beperkt tot - gevolgschade, gederfde winst, productieverlies, gemiste besparingen, verlies van en schade aan gegevens(bestanden), transportkosten, reis- en hotelkosten, en schade door bedrijfsstagnatie

Onder overige / directe schade (onder iii) wordt verstaan: alle schade die niet onder de term "indirecte schade" valt

Indien de bevoegde rechter de exoneratieclausule inzake indirecte schade als onredelijk bezwarend zou beschouwen, aanvaardt de Onderneming in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte schade indien en voor zover het totale bedrag van dergelijke schade hoger is dan het bedrag van de Vergoedingen - exclusief BTW - die de Onderneming uit hoofde van de betreffende Overeenkomst aan de Klant heeft gefactureerd - of het relevante deel daarvan - en die de Klant aan de Onderneming heeft betaald voor de Diensten en Applicaties gedurende de periode van twaalf maanden voordat de verplichting tot betaling van schadevergoeding ontstond, met een maximum van EUR 250.000.

Indien de verplichting tot schadeloosstelling bijvoorbeeld ontstaat op 1 maart 2022, zal de totale verplichting tot schadeloosstelling van de Vennootschap niet hoger zijn dan de som van de Vergoedingen die door de Klant betaald werden in de periode van 1 maart 2021 tot 28 februari 2022, met een maximum van EUR 250.000.

9.2 In aanvulling op artikel 9.1 - is de aansprakelijkheid van het Bedrijf en van allen die, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaamheden voor het Bedrijf verrichten, beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de verzekering die door of namens het Bedrijf is afgesloten, vermeerderd met het eigen risico van het Bedrijf onder die verzekering.

Clausule 10: Beëindiging

10.1 Geen van beide Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen gedurende de op dat moment lopende termijn van levering van Diensten, vermeld in een Klantopdrachtformulier of een Statement of Work, behalve indien expliciet vermeld in artikel 10.2 of 10.3.

10.2 Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de andere Partij faillissement aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of in staat van faillissement wordt verklaard.

10.3 De Overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk door de Onderneming worden beëindigd wegens contractbreuk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet betalen van vergoedingen door de Klant, schending van de verplichtingen inzake vertrouwelijkheid of gegevensbescherming, de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming, of (voorziene) schending van dwingend recht. De beëindiging wordt pas actief na het verstrijken van veertien dagen na de datum van de brief waarin de Klant op de hoogte wordt gesteld van het verzuim of de inbreuk, dit onverminderd de overige rechten die de Onderneming kan doen gelden.

10.4 Alle bepalingen of voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, die naar hun aard ook na beëindiging van kracht blijven, zullen na beëindiging van welke aard dan ook van kracht blijven.

Artikel 11: Diversen

11.1 Elke Partij verklaart jegens de andere Partij dat zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, dan wel één jaar na de Dienst Einddatum van de meest recente Memorie van Werkzaamheden of Klant Opdracht Formulier, niet direct of indirect (voor zichzelf of ten behoeve van anderen) medewerkers van de andere Partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst zal nemen dan wel te werk zal stellen dan wel anderszins voor zich zal laten werken, tenzij vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die andere Partij is verkregen. In geval van overtreding van het hierin bepaalde is de overtredende Partij aan de andere Partij onder meer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van één jaar bruto jaarsalaris per betrokken personeelslid, onverminderd het recht van die andere Partij om haar volledige schade op de overtredende Partij te verhalen.

11.2 Elke Partij kan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

11.3 Deze Voorwaarden, de Overeenkomst en daarmee verband houdende aangelegenheden worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

11.4 Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, deze Voorwaarden en aanverwante zaken zullen uitsluitend en in laatste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden v2.2 - juli 2022

Joris van Wessem
Account executive

Wil je meer weten? Laat het ons weten!

Neem contact op met onze experts en ontdek wat Gen25 voor u kan doen!